Betalingsvoorwaarden

Bij uw eerste behandeling (of de eerste behandeling in het nieuwe jaar), krijgt u het formulier “Betalingsvoorwaarden” en “Toestemmingsformulier” om te ondertekenen. U kunt de formulieren hier al inzien. 

Betalingsvoorwaarden 2024:

De oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen de verzekering vergoed verschilt per verzekering. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn/haar behandelingen.

Als u geen aanvullende verzekering heeft voor oefentherapie Cesar/Mensendieck of u heeft uw vergoeding volledig opgebruikt, komen de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Op de betaling voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 2. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaar maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.
 5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie patiënt/cliënt van beslissende aard.
 6. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.
 7. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 8. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 9. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 10. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaar maakt, moet de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.
 11. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie patiënt/cliënt van beslissende aard.
 12. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.